Padise Lasteaed

PADISE LASTEAIAS LOOME ÜHESKOOS HOMSET

MEESKONDLIK KOOLITUSPROJEKT „TÄNA LOOME KOOS HOMSET”

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond rahastas meie lasteaia projekti „Täna loome koos homset“ nr 2014-2020.1.02.21-1161 2.  summas 2775,02 (kaks tuhat seitsesada seitsekümmend viis eurot ja kaks senti) eurot. Osalesime taotlusvoorus “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused”. 

Eelmisel aastal viisime edukalt läbi meeskondliku koolitusprojekti, saime võimaluse vajaduspõhisteks enesetäiendusteks ja oleme selle eest väga tänulikud Euroopa Liidu Struktuuri- ja investeerimisfondile. Tagasiside õpetajatelt oli ülimalt positiivne, samas selgusid ka uued koolitusvajadused. Ja nii saigi loodud sel aastal uus projekt „Täna loome koos homset”.
Õnnestunumaks hindame praktilist ja kohe rakendamist võimaldavat koolitust. Püüdsime teha parimad valikud koolitusturul pakutava vahel. Väärtustame oma lasteaias meeskonnakoolitusi, kus saavad osaleda õpetajad või kogu maja personal koos. Ühine õppimine annab kõigile lasteaia töötajatele võimaluse saada teadmisi ja oskusi ühest allikast, tänu millele on lihtsam koos ka midagi muuta ja õppeprotsessi arendada. Lasteaias saab last kõige paremini toetada omavahelises koostöös ja selleks peab midagi koos tegema, lihtsalt niisama ei muutu midagi, sest head mõtted jäävadki paberile. Parim võimalus koolitusteks lisaraha saada on kirjutada projekte.
Õpiürituste teemad valisime lähtuvalt meie arenguvajadustest ning samas püüdsime kujundada ka ühtset ja õppivat organisatsiooni. Õpiürituste prioriteetideks olid digivahendite integreerimine õppeprotsessi ja õuesõppe mitmekesistamine. Esimene koolitus “ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS” toimus mais 2021, koolitajaks oli Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling. Teine koolitus “ÕPETAJA JA LAPSE DIGIPÄDEVUSED NING PRAKTILINE MEEDIAKAJASTUS” toimus augustis 2021,mille viis läbi tunnustatud haridustehnoloog ja praktik Elyna Heinmäe.
Meie projekti eesmärgid püstitasime lähtuvalt lasteaia uues arengukavas (2021-2025) paika pandud missioonist ja visioonist: alushariduse võimaldamine kodulähedases ja turvalises, lapsesõbralikus õpi- ja kasvukeskkonnas, väärtustades kodukoha loodust, kultuuriväärtusi ja tervislikku eluviisi. Soovime olla lapsest lähtuv, tervislikkust, kodukanti, loodust ja üksteist väärtustav lasteaed. Projekti tulemusena loovad lapsed koos õpetajaga rohkem digitaalset sisu, väljendavad end loominguliselt kasutades IKT võimalusi; õpetajad juhendavad laste ekraanikasutust ja lõimivad seda õppekavaga. Õuesõpet kasutame kui suurema vabaduse võimalust  üha enam.
Padise Lasteaia meeskond usub, et koos suudame muuta tööelu täisväärtuslikumaks ja tulemuslikumaks. Alustada tuleb aga kõigil iseenda teadmistest ja oskustest ning miks mitte teha seda üheskoos. Pole oluline, mis rolli me täidame, lõplik eesmärk on ikka üks.

Virve Tauts
Padise Lasteaia liikumisõpetaja, projektijuht

Related Post

MEIE MEESKOND ÕPIB!MEIE MEESKOND ÕPIB!

Padise lasteaia meeskondlik koolitusprojekt “”TEADMISED LOOVAD TASAKAALU”” toimub aastal 2020 ja on rahastatud 4 937,25 € Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Projekti eesmärgid: meeskonnaliikmete vahel on vähenenud barjäärid, oleme avatumad ja usaldavamad