Erivajadusega laps

Lapse individuaalsuse toetamise tasandid

I Individuaalsuse/erivajaduse märkamine ja esialgne toetamine

Õpetajad, assistendid, õpetaja abid, liikumis- ja muusikaõpetaja, lasteaia eripedagoog jälgivad lapse arengut rühmas võimaliku mahajäämuse, eripärasuse või andekuse õigeaegseks avastamiseks.
Lastevanemate kaasamine probleemi olemuse selgitamiseks.

II Erivajaduse hindamine, täpsem vajaduste väljaselgitamine. Lasteaia väline hindamine ja nõustamine

Pedagoogilis-psühholoogiline hindamine. Toimuvad täiendavad uuringud, mille käigus hinnatakse konkreetse lapse arengutaset täpsemalt.
Vajadusel lapse suunamine SA Innove Rajaleidja keskusesse, kes täpsustab eriabi vormi ja mahu ning suunab vajadusel lapse tema arengust lähtuvalt sobivasse rühma.
Rajaleidja keskusesse pöörduvad ka koolipikenduse taotlejad.

SA Innove Rajaleidja keskused:
Tallinn: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn (II korrus)
Haapsalu: Jaama 17, 90507 Haapsalu (II korrus)
Telefon: 735 0700
e-post: rajaleidja@harno.ee
www.rajaleidja.ee
Võimalik saada eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist.
Nõustamine on tasuta!

III Lapse arengu tasemele vastav õpetus ehk sekkumine. Sobitus- või erirühm

Arengukeskkonna kujundamisel arvestatakse last uurinud spetsialistide ja/või nõustamiskomisjoni soovitusi.

Individualiseerimise võimalused:

  • individuaalne lähenemine rühmaõpetajate ja assistentide poolt,
  • tegevuste individualiseerimine ja diferentseerimine,
  • õppekasvatustegevuse mahu optimeerimine,
  • vajadusel tugiisiku teenuse ja individuaalse õppekava rakendamine (IAK)

Lasteaia Eripedagoog viib läbi vähemalt korra nädalas individuaalse tegevuse, mis kajastub päeva lõpus eliis.eu keskkonnas.
Logopeedi ja psühholoogi teenust pakuvad MTÜ Toetus ja Keila Teraapiakeskus.