Projektid

ERASMUS+ KOOSTÖÖPROJEKT: JÄTKUSUUTLIKKUS IGASSE RÜHMARUUMI!

Eelmise aasta jaanuaris panime Padise Lasteaias kokku „rohelise“ töögrupi, kelle töö eesmärgiks on arendada ja juurutada lasteaias keskkonnasäästlikku mõtteviisi igal võimalikul viisil. Töögruppi kuulub töötaja igast rühmast, lapsevanemate esindaja ja juhtkond. Igal aastal valitakse ühiselt välja Rohelise Kooli teemad, mille suunas tehakse pidevat tööd ning püütakse lasteaia elu jätkusuutlikult edendada. Töögruppi moodustades oli kohe alguses teada, et kõikide meie mõtete realiseerimiseks on meil vaja leida lisarahastust. Tänaseks on Padise Lasteaed juhtimas Erasmus+ koostööprojekti, mille eesmärgiks on kestliku arengu põhimõtete juurutamine nii lastes, töötajates kui ka kogukonnas.
Kogu projekt sai alguse tegelikult juba möödunud aasta aprillis kui lasteaia direktor käis Poolas koostööseminaril ning leidis ühiselt Islandi ja Belgia lasteaedade direktoritega, et tegelikult oleks antud teema raames üksteiselt nii mõndagi õppida. Varssavis sai pandud kokku kogu projekti põhi ja sisu ning otsustasime suure õhinaga taotleda Erasmus+ koostööprojekti maksimaalset summat 60 000 eurot. Kuigi idee tundus esialgu utoopiline ning rahastus pigem ebatõenäoline siis peale mitmete veebikoosolekute ja kümnete meilide vahetamist sai projekt valmis ja teele saadetud veel viimastel minutitel. Sellele järgnes tõeline üllatus, sest saime positiivse rahastuse kogu taotletud summale.
Kuigi projekt on alles lapsekingades ning suur töö ootab veel tegemist siis plaanid on meil suured – saadud toetusest korraldame õpetajatele õpirändeid ning töötube Islandil ja Belgias kogemuste nippide vahetamise eesmärgil. Samuti on plaanis uuendada lasteaia õueala ja õuesõppe võimalusi ning korraldada vallaülene rohekonverents. Kogu projekti mõte on toetada süvitsi lasteaia ning sealjuures kogukonna samme jätkusuutliku keskkonna poole.
Oleme teoorias väga tugevad, kuid vajame praktiliste sammude jaoks julgemat pealehakkamist ning sihikindlamat tegutsemist ja loodame, et just see Erasmus+ projekt meid sellel teel toetab.

MEESKONDLIK KOOLITUSPROJEKT „TÄNA LOOME KOOS HOMSET”

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond rahastas meie lasteaia projekti „Täna loome koos homset“ nr 2014-2020.1.02.21-1161 2.  summas 2775,02 (kaks tuhat seitsesada seitsekümmend viis eurot ja kaks senti) eurot. Osalesime taotlusvoorus “Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused”. 

Eelmisel aastal viisime edukalt läbi meeskondliku koolitusprojekti, saime võimaluse vajaduspõhisteks enesetäiendusteks ja oleme selle eest väga tänulikud Euroopa Liidu Struktuuri- ja investeerimisfondile. Tagasiside õpetajatelt oli ülimalt positiivne, samas selgusid ka uued koolitusvajadused. Ja nii saigi loodud sel aastal uus projekt „Täna loome koos homset”.
Õnnestunumaks hindame praktilist ja kohe rakendamist võimaldavat koolitust. Püüdsime teha parimad valikud koolitusturul pakutava vahel. Väärtustame oma lasteaias meeskonnakoolitusi, kus saavad osaleda õpetajad või kogu maja personal koos. Ühine õppimine annab kõigile lasteaia töötajatele võimaluse saada teadmisi ja oskusi ühest allikast, tänu millele on lihtsam koos ka midagi muuta ja õppeprotsessi arendada. Lasteaias saab last kõige paremini toetada omavahelises koostöös ja selleks peab midagi koos tegema, lihtsalt niisama ei muutu midagi, sest head mõtted jäävadki paberile. Parim võimalus koolitusteks lisaraha saada on kirjutada projekte.
Õpiürituste teemad valisime lähtuvalt meie arenguvajadustest ning samas püüdsime kujundada ka ühtset ja õppivat organisatsiooni. Õpiürituste prioriteetideks olid digivahendite integreerimine õppeprotsessi ja õuesõppe mitmekesistamine. Esimene koolitus “ÕUESÕPPE KASUTAMINE LASTEAIAS” toimus mais 2021, koolitajaks oli Tartu Ülikooli õppejõud Lehte Tuuling. Teine koolitus “ÕPETAJA JA LAPSE DIGIPÄDEVUSED NING PRAKTILINE MEEDIAKAJASTUS” toimus augustis 2021,mille viis läbi tunnustatud haridustehnoloog ja praktik Elyna Heinmäe.
Meie projekti eesmärgid püstitasime lähtuvalt lasteaia uues arengukavas (2021-2025) paika pandud missioonist ja visioonist: alushariduse võimaldamine kodulähedases ja turvalises, lapsesõbralikus õpi- ja kasvukeskkonnas, väärtustades kodukoha loodust, kultuuriväärtusi ja tervislikku eluviisi. Soovime olla lapsest lähtuv, tervislikkust, kodukanti, loodust ja üksteist väärtustav lasteaed. Projekti tulemusena loovad lapsed koos õpetajaga rohkem digitaalset sisu, väljendavad end loominguliselt kasutades IKT võimalusi; õpetajad juhendavad laste ekraanikasutust ja lõimivad seda õppekavaga. Õuesõpet kasutame kui suurema vabaduse võimalust  üha enam.
Padise Lasteaia meeskond usub, et koos suudame muuta tööelu täisväärtuslikumaks ja tulemuslikumaks. Alustada tuleb aga kõigil iseenda teadmistest ja oskustest ning miks mitte teha seda üheskoos. Pole oluline, mis rolli me täidame, lõplik eesmärk on ikka üks.

Virve Tauts
Padise Lasteaia liikumisõpetaja, projektijuht

MEESKONDLIK KOOLITUSPROJEKT „TEADMISED LOOVAD TASAKAALU”

Taotlesime edukalt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist „Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused” meetmest 4 937,25 €. Lasteaia eelarvelised vahendid ei võimalda planeerida ühiseid meeskondlikke koolitusi, aga elulised vajadused selleks on olemas.

Meie õpetajatena vajame uusi teadmisi, mis omakorda annaks enam motivatsiooni ja ka emotsionaalset tasakaalu. Haridusliku erivajaduse olemus ja selle käsitlus on ajas muutunud ja veelgi muutumas. Üha sagedamini puutume kokku diagnoosidega ning sageli on raske määratleda erivajaduse otsest põhjust. Pedagoogidena peame suutma selles muutuvas maailmas anda endast parim, et ka hariduslike erivajadustega lapsed saaksid sobivaima lähenemisviisi.

Pidev enesetäiendamine nendel teemadel on aktuaalne, aga seejuures ei saa ära unustada ka laste meelerahu ja tähelepanu saavutamist. Samas ei tohi selles pingelises töös kaotada iseennast. Täna on palju lapsi, kes kooli minnes tähti ei tunne ja kellel on raske neid õppida. Riskirühma kuuluvad eeskätt kõneraskustega lapsed, kuid ka need, kes on arengus teistest maha jäänud. Seega vajame lugemisraskuste kohta nüüdisaegseid teadmisi. Oskus ennetada konflikte ja saada hakkama agressiivse käitumisega on vajalik igale professionaalile, kes puutub oma töös kokku inimestega. Tänane elu lasteaias eeldab seda kõikidelt töötajatelt ja me soovime omada oskusi verbaalse agressiooni ennetamiseks ja suhtlemiseks konfliktolukorras. Projekti vajadus tulenes ka lasteaia õppeaasta arenduse põhisuundadest ja arendustegevuse valdkondadest.

Me püstitasime väga kindlad eesmärgid:
meeskonnaliikmete vahel on vähenenud barjäärid, oleme avatumad ja usaldavamad. Töötajad on huvitatumad ja valmis enam pingutama ühiste eesmärkide nimel. Uued teadmised toetavad töötajaid igapäevatöös ja loovad tasakaalu meis endis.

Paika panime ka oodatavad tulemused:
õpetajad mõistavad kaasava hariduse põhimõtteid, tunnevad lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas. Õpetajad oskavad märgata hariduslike erivajadustega lapsi, neid sulandada rühma ja korraldada edukalt kogu grupi igapäevaseid tegevusi. Õpetajad kasutavad mitteverbaalse kommunikatsiooni märke. Toimetulek agressiivse käitumisega.

Projekt andis võimaluse osaleda kolmel koolitusel. Eelnevalt tegime koostööd olulisemate vajaduste ja parimate valikute nimel.

1. koolituse „Mitteverbaalne kommunikatsioon pedagoogina” viis läbi  Ülli Kukumägi, pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor/koolitaja/nõustaja, juhtimisteaduste doktorant. Koolituse käigus õppisime, kuidas tuvastada teadlikult erinevaid kehakeele signaale.

2. koolituse „Füüsiline agressioon lasteaias: ennetus ja sekkumisvõimalused”  läbiviijaks oli Airiin Demir,  kliiniline lastepsühholoog ja sertifitseeritud Verge metoodika treener. Nüüd teame agressiivse käitumise ennetuse põhimõtteid lasteasutuses, käitumisprobleemidega lastega töötamise sekkumiste püramiidi, enda käitumise mõjuala, füüsilisele ründele reageerimistehnikaid.

3. koolituse „Lapse lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas” lektoriks oli Jelena Sepp, alushariduse magister, alushariduse pedagoog-nõustaja. Õppijatena saime uusi teadmisi erinevate lugema-ja kirjutama õppimise meetoditest ja seda nii grupitöös kui individuaalselt ning omandasime keskkonna ja õppe kohandamise üldisi põhimõtteid ja võtteid.

Lasteaiaõpetaja amet ei sobi igaühele oma spetsiifilisuse tõttu. Padise Lasteaia meeskond usub, et oleme kõik valinud parima elukutse. See aga ei tähenda, et baasharidusest piisab igavesti, sest pedagoogidena peame andma kiirelt muutuvas maailmas igapäevaselt endast parima. Kelle jaoks? Ikka laste, lastevanemate, juhtkonna, haridusametnike, kogukonna ja iseenda jaoks ka. Saime uued teadmised parimatelt koolitajatelt, omandasime kõike ühise meeskonnana ja endale tasakaalu saavutamiseks – see oli super!

Me kasutame uusi teadmisi igapäevatöös ja jagame enam meeskondlikult oma mõtteid ja praktikaid, analüüsime uute tehnikate produktiivsust ja vahetame kogemusi. Meeskonnakoolitustega soovime jätkata ja selleks leida ka uusi võimalusi.

Soovime südamest tänada Padise Kastelli, kes leidis võimaluse meile rentida oma kaunid ruumid ja pakkuda maitsvaid palasid.

Suur kummardus meie koolitajatele, te olete parimad: Airiin Demir, Ülli Kukumägi ja Jelena Sepp.

Projektijuht, liikumisõpetaja Virve Tauts

MEIE MEESKOND ÕPIB!

Padise lasteaia meeskondlik koolitusprojekt “TEADMISED LOOVAD TASAKAALU” toimub aastal 2020 ja on rahastatud 4 937,25 € Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Projekti eesmärgid:

  • meeskonnaliikmete vahel on vähenenud barjäärid, oleme avatumad ja usaldavamad
  • töötajad on huvitatumad ja valmis enam pingutama ühiste eesmärkide nimel
  • uued teadmised toetavad töötajaid igapäevatöös ja loovad tasakaalu meis endis

Oodatavad tulemused:

  • õpetajad mõistavad kaasava hariduse põhimõtteid, tunnevad lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas
  • õpetajad oskavad märgata hariduslike erivajadustega lapsi, neid sulandada rühma ja korraldada edukalt kogu grupi igapäevaseid tegevusi
  • õpetajad kasutavad mitteverbaalse kommunikatsiooni märke
  • toimetulek agressiivse käitumisega

Koolitusprogramm:

1. koolitus “Mitteverbaalne kommunikatsioon pedagoogina” – lektor pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni koolitaja/nõustaja, juhtimisteaduste doktorant Ülli Kukumägi.

2. koolitus “Füüsiline agressioon lasteaias: ennetus ja sekkumis- võimalused” – lektor kliiniline lastepsühholoog ja sertifitseeritud verge metoodika treener  Airiin Demir.

3. koolitus “Lapse lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas” – lektor haridusteaduste magister, alushariduse pedagoog/nõustaja Jelena Sepp.

Lasteaias oleme läbi viinud mitmesuguseid projekte:

KIKi toel keskkonnahariduslikud väljasõidud (Loomaaed, Loodusmuuseum, Energiakeskus, RMK Loodusmaja jne).

EAS toel renoveeritud Õnnetriinu rühmaruumid ja vahetatud aknad-uksed.

HITSA toel ostetud lasteaeda WEDO 2.0 Legokomplektid robootikaks.

LEADER meetmest seiklusrada ja kaks mänguväljakut õuealadel.