Kodukord

PADISE LASTEAIA KODUKORD 2020

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias tutvumiseks kättesaadav paberkandjal.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2. LAPSE SAABUMINE JA LAHKUMINE, LAPSE PUUDUMINE

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Päevakava on tutvumiseks üles pandud rühma stendile.

2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle selleks volitamata isikule.

2.5. Vanema kirjaliku avalduse alusel võib rühmaõpetaja lubada lapsel iseseisvalt lahkuda alates seitsmendast eluaastast.

2.6. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil 6087872 või muu kokkulepitud kontaktil.

2.7. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 15 minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.8. Lapsevanem teavitab rühma töötajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.9. Lapsevanem teatab lapse puudumisest lasteaeda hiljemalt samal päeval kella 9.00ks telefoni teel 6087872, läbi ELIIS.ee keskkonna või muu kokkulepitud kontakti.

2.10. Lapse teatamata puudumise esimene päev arvestatakse toidupäevade hulka.

3. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja direktori poolt määratud lasteasutuse pedagoog.

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7. Lapsel on eraldi riided toas ja õues viibimiseks.

3.8. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätikud, vajadusel vahetuspesu, mähkmed).

3.9. Lapsel peavad olema libisemiskindla tugeva tallaga ja kindlalt jalas püsivad (tagant kinnised) jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu. Toajalatsid on soovitavalt heleda tallaga.

3.10. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Õuejalanõud tuleb valida vastavalt ilmale, et lapse jalad ei külmetaks ega saaks märjaks.

3.11. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.12. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.13. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral tegutsetakse vastavalt vajadusele: lasteaia töötaja kutsub kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel lamada järelevalve all. Haigestunud või vigastatud lapsele antakse kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi vastavalt kriisiplaanile.

3.14. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.15. Lasteaia direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit ja vanemaid lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.16. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.17. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaia õues.

4. TURVALISUSE TAGAMINE

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

4.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

4.9. Õuealalt väljas liikudes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

4.10. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

4.11. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, v.a lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

4.12. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.

4.13. Rulluiskudega, tõukerattaga ja jalgrattaga sõites on lastel kohustuslik kanda kiivrit.

4.14. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, raha, mobiiltelefone. Maiustusi jm söödavat võib kaasa tuua juhul, kui ta pakub neid kõigile rühmakaaslastele õpetaja nõusolekul.

4.15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

4.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.