Tegevuskava

Padise lasteaia tegevuskava 2021/2022

Üldosa

Padise lasteaed on tänapäevase keskkonnaga õppeasutus. Eripäraks on looduskaunis asukoht, lasteaia kõrval asuv mets. Ruumid on avarad, sisustatud lapsesõbraliku mööbli ning arendavate mängu- ja õpivahenditega. Oluliseks peame tradistsioonide kujundamist: ühisüritused lastele; üritused koos vanematega; üritused personalile. Soodustame õpivaldkondade omavahelist lõimimist. Õuealal on seiklusrada ning erinevad mängu- ja spordialad, et lastel oleks õues põnev ja huvitav.

Pedagoogidele mõeldud info vahetus toimub infokoosolekutel, infosüsteemi ELIIS vahendusel, e-kirjade teel ning messengeri kaudu. Kõik rühmad töötavad ettenähtud õppe- ja tegevuskava alusel. 2021/2022 õppeaastal töötab Padise lasteaias neli rühma üheõpetaja süsteemis, kus meekonnas lisaks õpetajale assistent ja õpetaja abi. Ühe õpetaja süsteem võimaldab õpetajal teha rohkem individuaalset arendustööd ning kvaliteetsemate tulemuste saavutamiseks teha lastega tööd väikestes gruppides. Üks rühm töötab kahe õpetaja süsteemis, kus on kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Lasteaias töötab poole kohaga õppejuht.

Lasteaia arenduse põhisuunad

 • Soodustada lapse igakülgset arengut ja arvestada tema individuaalsusega;
 • Luua lasteaias turvaline, lapsesõbralik ja kodune keskkond;
 • Arendada koostööd lastevanematega;
 • Organiseerida õpetajatele ja kogu personalile täiendkoolitusi;

Prioriteetsed arendustegevuse valdkonnad

 • Õppekava arendustöö, uuendamine;
 • Meeskonnatöö;
 • Erinevad personali koolitamise võimalused;
 • Infotehnoloogia arendamine;
 • Avatus-koostöö erinevate huvigruppidega.

Õppe- ja kasvatustegevus

Meie töö peamiseks eesmärgiks on toetada laste kehalist, vaimset, sotsiaalset, emotsionaalset ja esteetilist arengut kujundamaks terviklikku ja positiivset minapilti, et tulla toime igapäevaeluga ja saada kooliküpseks nii sotsiaalsete- kui ka õpioskuste poolest.

Eesmärgid laste arendamiseks 1,5 – 5 eluaastani – SAAN ISE HAKKAMA

Eesmärgid laste arendamiseks 5 – 7 eluaastani – SAAN KOOLIS HAKKAMA

2021/2022 läbiv teema:

Loodusega metsas ja meedias

Rohevald-loodussõbralik lasteaed

Eesmärgid:

 • Läbi mängulise õppe- ja kasvatusprotsessi tärkavad huvi ja soov uurida, katsetada, avastada mõista neid ümbritsevat. 
 • Laps oskab seostada ja väljendada oma mõtteid, väärtustada ja hoida keskkonda.
 • Laps huvitub loodusest ja väärtustab oma tervist läbi õuesõppe ja aktiivse liikumise.
 • Läbi meedia kinnistuvad lapse teadmised loodusest ja ümbritsevast keskkonnast.

Põhisuund õppe- ja kasvatustöö sisukamaks muutmisel:

 • Planeeritud õppekäigud kõikidele vanuseastmetele vähemalt 1 kord nädalas õueväravast välja loodusesse.
 • Õuesõppe võimaluste aktiivsem kasutamine.
 • Keskkonnahoid ja –väärtustamine.
 • Aktiivsem meediavahendite kasutamine.

Õppetegevuse planeerimine

Õppe- ja kasvatustöö põhimõtted

 • Järjepidevus: töö teostamine pideva protsessina, arvestades järkjärgulist üleminekut lähemat kaugemale, kergemalt raskemale, tuntult tundmatule
 • Motiveeritus: kogu õppeprotsess kannab kindlat eesmärki
 • Paindlikkus: töö kohandamine olukorrast lähtudes ja lapse eripära arvestades
 • Turvalisus: lapsesõbraliku ja rahuliku mikrokliima loomine
 • Individuaalsus: iga lapse isikupära, töövõime, oskuste ja teadmiste arvestamine
 • Terviklikkus: kõik õpetusalad on omavahel seotud ja moodustavad ühtse terviku unustamata loovust
 • Integreeritus: erinevate arengumooduste kasutamine ja õppeainete omavaheline lõimumine
 • Ajastatus: iga lapse areng kulgegu lapsele õiges ajas, ruumis ja mahus
 • Ühtsus: õppe-kasvatusprotsess on ühtne aktiivne vastastikune ühistöö täiskasvanute ja laste vahel, spetsialistidel omavahel, töökollektiivi ja lapsevanemate vahel
 • Arusaadavus: õppe-kasvatustöö on korraldatud lastepäraselt ja mänguliselt, võttes aluseks lastele tuttava ja arusaadava ümbritseva elu

Õppe- ja kasvatuspõhimõtete elluviimiseks;

 • Kasvata, ära otsi vigu. Paranda ja püüa leida igas inimeses – nii lapses kui täiskasvanus – tema loomupärast headust;
 • Leia igaühe anded, teadmised ja oskused. Arenda ja kasvata neid armastuse ja mõistusega, kuid otsusekindlalt;
 • Anna piisavalt aega – luba kiirustamata, innukalt ja nautides tegutseda, luba ise katsetada, kogeda ja leida, lase õppida läbi oma kogemuse;
 • Paku elamusi ja tunnetusi kõigile aistingutele pildi, värvi, heli, liikumise, valguse ja varju ning lõhna kaudu;
 • Paku vabadusi ja vastutust, kohustusi ja õigusi;
 • Pea kinni avatuse, aususe, õigluse, terve mõistuse, psüühilise ja füüsilise puutumatuse põhimõtetest;
 • Premeeri kiituse ja innustamisega ning uute kaasahaaravate ettevõtmistega;
 • Austa last ja täiskasvanut kui kordumatut isiksust, austa ja õpeta austama igaühe tööd.

Teatrite ajakava

KuuTeaterEtendusKuupäev
    

Enesetäiendamine, metoodiline töö

KoolitajaKoolituse teemaKoolituse kuupäevOsalejad
Lääne-Harju VallavalitsusJuhtide koolitus24-25.08.2021Airi Püss
Tallinna ÜlikoolInnove Digiõpe26.08.2021Kogu personal
AHA KeskusLapsed mängides liikuma08.09.2021Virve Tauts
TrantspordiametLiikluskasvatusalane koolitus16.09.2021Õpetajad, assistendid
AHA KeskusJuhtide koolitus27.10.2021Airi Püss
 Koolituskonverents02.12.2021Airi Püss
    

Koostöö lastevanematega

Lasteaia eesmärgiks on saavutada lapsevanema usaldus ja pakkuda omalt poolt lapsele sõbralikku ja turvalist kasvukeskkonda.

Erinevad koostöö võimalused:

 • Koostöö vanematega rühmatasandil (üritused, koosolekud).
 • Koostöö ühe konkreetse lapse vanematega (individuaalne vestlus, lapse tööd, arenguanalüüs jne).
 • Koostöö hoolekoguga.

Erinevate koostööprojektide ellu rakendamine:

 • Vestlused (laste arengustaadiumid, pedagoogilised ja tervist puudutavad nõuanded, lasteaia erinevate tegemiste tutvustamine, päevakava sisu jne).
 • Stend, ELIIS, kodulehekülg koos vajaliku infoga.
 • Lapsevanema teavitamiseks panna Eliisi ja stendile tegevuste teemad ja eesmärgid.
 • Rühma koosolekud: läbiviijateks õpetajad. Koosolekute sisu protokollitakse ja esitatakse direktorile.

Nõustamine ja sisekontroll

Eesmärgid:

 • Tegevuste järjepidevus ja süsteemsus.
 • Õppe- ja kasvatustöö täiustamine.
 • Rahulolu tagamine.

Nõustamine toimub:

 • Rühma tegevuskava ja nädalaplaani koostamisel.
 • Rühma ettevalmistamisel rühmatööks.
 • Õpetajate, õpetaja-abide, assistentide ja laste suhtest mängus ja õppetegevuse läbiviimisel.
 • Laste iseseisva tegutsemise ja mõtlemise soodustamisel tegevuskeskuste ettevalmistamisel.
 • Päevakava ratsionaalses kasutamises.
 • Laste kooliks ettevalmistamisel (koostöö; kool, lasteaed ja lapsevanem).
 • Laste õppetegevustest vaba aja sisustamise võimalustest.
 • Uute töötajate nõustamine.
 • Enesetäiendamisel ja täiendõppe soovimisel.
 • Laste tervise tugevdamise teemadel s.h. liikumistegevused.
 • Liikluskasvatuse järjepidevuse arendamisel.
 • Aastaaruannete koostamisel.
 • Rühmakoosolekute sisukaks läbiviimiseks.
 • Õuetegevuste aktiveerimisel.

Sisehindamine:

 • Rühmade valmisolek õppe- ja kasvatustegevusteks:

Dokumentatsioon eliis.ee keskkonnas

Rühma tegevuskava

 • Õppe- ja mänguvahendite korrasolek:

Mänguvahendite süsteemsus ja kättesaadavus lastele

Vajalike dokumentide kättesaadavus lapsevanematele ja juhtkonnale

Stendide korrasolek (vajalik info)

 • Laste tegevuste ettevalmistamine ja juhendamine:

Õppekavas ettenähtud tegevused

Korrapidamine

Enesehügieen

 • Laste loovtegevus
 • Liikumistegevus kogu päevaks – vahendite olemasolu
 • Muusikategevuste ettevalmistus ja vahendite olemasolu
 • Laste tegevused õues
 • Õpetaja, õpetaja abi ja assistendi koostöö
 • Laste töötegevus ja rühma korrashoid
 • Individuaalne töö lastega
 • Laste tervisekaitse:

Liikumisvajaduse rahuldamine

Ruumide tuulutamine

Sobilik riietus

Hügieen

 • Üldistav kontroll rahuolu tagamiseks lapsele, lapsevanemale ja personalile.

Tegevuskava 2021/2022

Ürituste organiseerimisel on põhitähelepanu laste vajaduste ja isikupära arvestamisel. Praktiliste tegevuste planeerimisel kasutatakse laste huve, soove ja teadmisi. Õpetaja kasutab oma teadmisi ja arusaamisi lastest lähtuvalt.

Tegevuskava – LISA 1

Padise lasteaia tegevuste kava 2021/2022

AUGUST

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
31. august kell 13.30 – 15.00Pedagoogiline nõupidamineÕpetajad, assistendidAiri Püss

SEPTEMBER

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
1.septemberTeadmiste päevKõik rühmad 
10.septemberPildistamine lasteaiasKõik rühmad, personalSaarefoto
11. septemberVanavanemate päevRühma otsustadaRühma õpetajad
13. september kell 17-18ÜldkoosolekLapsevanemad, õpetajadAiri Püss
13-14.september, kell 16.00-17.00 ja 17.00-18.00Lastevanemate koosolekud rühmadesLapsevanemad, õpetajadRühma õpetajad
13-24. septemberTeeme ära koristustalgudKõik rühmadRühma personal
23.september, kell 9.30-13.00SpordipäevKõik rühmadVirve Tauts

OKTOOBER

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
4-24.oktooberKino maale, Norra filmidKõik rühmadAiri Püss
5. oktooberÕpetajate päev PlaybackKõik rühmadPõrnikad
7.oktoober,  kell 16.00–18.00SügislaatKõik rühmadKõik rühmad
8. oktooberMesimummud RMKsMesimummudRMK Nõva Looduskeskus
. oktooberLeivanädalRühma otsustada 
22. oktoobetKIK projekt „Energiakeskus ja särts“RitsikadEnergia Avastuskeskus

NOVEMBER

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
10. novemberMardipäevKõik rühmadRitsikad
8. novemberIsadepäevLepatriinud, kell 16.00 Põrnikad, kell 17.00Maria, õpetajad
10.novemberIsadepäevÕnnetriinud, kell 16.00 Ritsikad, kell 17.00Maria, õpetajad
15. novemberIsadepäevMesimummud, kell 16.30Maria, õpetajad
24. novemberKadripäevKõik rühmadMesimummud

DETSEMBER

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
 AdvendihommikKõik rühmadLepatriinud
5. detsember1. adeventRühma otsustada 
12. detsember2. adventRühma otsustada 
19. detsember3. adventRühma otsustada 
13. – . detsemberJõulupeod rühmadesKõik rühmadMaria

JAANUAR

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
11. jaanuarPadise lasteaia sünnipäev 40Kogu lasteaedÕnnetriinud

VEEBRUAR

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
14. veebruarSõbrapäevRühma otsustada 
24. veebruarEesti Vabariigi sünnipäevRühma otsustada 

MÄRTS

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
1.märtsVastlapäevKõik rühmad 
8. märtsTüdrukute päevRühma otsustada 
14. märtsEmakeelepäevRühma otsustada 

APRILL

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
1. aprillIgal rühmal oma naliKõik rühmad 
15. aprillLihavõttedKõik rühmad 
30. aprillVolbripiduKõik rühmadRitsikad

MAI

KUUPÄEVÜRITUSOSALEJADVASTUTAJA
2. maiEmadepäevKõik rühmad 
 Ritsikate lõpupidu