Padise Lasteaed

PADISE LASTEAIA MEESKONDLIK KOOLITUSPROJEKT „TEADMISED LOOVAD TASAKAALU”

Taotlesime edukalt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist „Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused” meetmest 4 937,25 €. Lasteaia eelarvelised vahendid ei võimalda planeerida ühiseid meeskondlikke koolitusi, aga elulised vajadused selleks on olemas.

Meie õpetajatena vajame uusi teadmisi, mis omakorda annaks enam motivatsiooni ja ka emotsionaalset tasakaalu. Haridusliku erivajaduse olemus ja selle käsitlus on ajas muutunud ja veelgi muutumas. Üha sagedamini puutume kokku diagnoosidega ning sageli on raske määratleda erivajaduse otsest põhjust. Pedagoogidena peame suutma selles muutuvas maailmas anda endast parim, et ka hariduslike erivajadustega lapsed saaksid sobivaima lähenemisviisi.

Pidev enesetäiendamine nendel teemadel on aktuaalne, aga seejuures ei saa ära unustada ka laste meelerahu ja tähelepanu saavutamist. Samas ei tohi selles pingelises töös kaotada iseennast. Täna on palju lapsi, kes kooli minnes tähti ei tunne ja kellel on raske neid õppida. Riskirühma kuuluvad eeskätt kõneraskustega lapsed, kuid ka need, kes on arengus teistest maha jäänud. Seega vajame lugemisraskuste kohta nüüdisaegseid teadmisi. Oskus ennetada konflikte ja saada hakkama agressiivse käitumisega on vajalik igale professionaalile, kes puutub oma töös kokku inimestega. Tänane elu lasteaias eeldab seda kõikidelt töötajatelt ja me soovime omada oskusi verbaalse agressiooni ennetamiseks ja suhtlemiseks konfliktolukorras. Projekti vajadus tulenes ka lasteaia õppeaasta arenduse põhisuundadest ja arendustegevuse valdkondadest.

Me püstitasime väga kindlad eesmärgid:

meeskonnaliikmete vahel on vähenenud barjäärid, oleme avatumad ja usaldavamad. Töötajad on huvitatumad ja valmis enam pingutama ühiste eesmärkide nimel. Uued teadmised toetavad töötajaid igapäevatöös ja loovad tasakaalu meis endis.

Paika panime ka oodatavad tulemused:

õpetajad mõistavad kaasava hariduse põhimõtteid, tunnevad lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas. Õpetajad oskavad märgata hariduslike erivajadustega lapsi, neid sulandada rühma ja korraldada edukalt kogu grupi igapäevaseid tegevusi. Õpetajad kasutavad mitteverbaalse kommunikatsiooni märke. Toimetulek agressiivse käitumisega.

Projekt andis võimaluse osaleda kolmel koolitusel. Eelnevalt tegime koostööd olulisemate vajaduste ja parimate valikute nimel.

1. koolituse „Mitteverbaalne kommunikatsioon pedagoogina” viis läbi  Ülli Kukumägi, pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor/koolitaja/nõustaja, juhtimisteaduste doktorant. Koolituse käigus õppisime, kuidas tuvastada teadlikult erinevaid kehakeele signaale.

2. koolituse „Füüsiline agressioon lasteaias: ennetus ja sekkumisvõimalused”  läbiviijaks oli Airiin Demir,  kliiniline lastepsühholoog ja sertifitseeritud Verge metoodika treener. Nüüd teame agressiivse käitumise ennetuse põhimõtteid lasteasutuses, käitumisprobleemidega lastega töötamise sekkumiste püramiidi, enda käitumise mõjuala, füüsilisele ründele reageerimistehnikaid.

3. koolituse „Lapse lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas” lektoriks oli Jelena Sepp, alushariduse magister, alushariduse pedagoog-nõustaja. Õppijatena saime uusi teadmisi erinevate lugema-ja kirjutama õppimise meetoditest ja seda nii grupitöös kui individuaalselt ning omandasime keskkonna ja õppe kohandamise üldisi põhimõtteid ja võtteid.

Lasteaiaõpetaja amet ei sobi igaühele oma spetsiifilisuse tõttu. Padise Lasteaia meeskond usub, et oleme kõik valinud parima elukutse. See aga ei tähenda, et baasharidusest piisab igavesti, sest pedagoogidena peame andma kiirelt muutuvas maailmas igapäevaselt endast parima. Kelle jaoks? Ikka laste, lastevanemate, juhtkonna, haridusametnike, kogukonna ja iseenda jaoks ka. Saime uued teadmised parimatelt koolitajatelt, omandasime kõike ühise meeskonnana ja endale tasakaalu saavutamiseks – see oli super!

Me kasutame uusi teadmisi igapäevatöös ja jagame enam meeskondlikult oma mõtteid ja praktikaid, analüüsime uute tehnikate produktiivsust ja vahetame kogemusi. Meeskonnakoolitustega soovime jätkata ja selleks leida ka uusi võimalusi.

Soovime südamest tänada Padise Kastelli, kes leidis võimaluse meile rentida oma kaunid ruumid ja pakkuda maitsvaid palasid.

Suur kummardus meie koolitajatele, te olete parimad: Airiin Demir, Ülli Kukumägi ja Jelena Sepp.

Projektijuht, liikumisõpetaja Virve Tauts

Related Post

MEIE MEESKOND ÕPIB!MEIE MEESKOND ÕPIB!

Padise lasteaia meeskondlik koolitusprojekt “”TEADMISED LOOVAD TASAKAALU”” toimub aastal 2020 ja on rahastatud 4 937,25 € Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Projekti eesmärgid: meeskonnaliikmete vahel on vähenenud barjäärid, oleme avatumad ja usaldavamad