Padise Lasteaed

MEIE MEESKOND ÕPIB!

Padise lasteaia meeskondlik koolitusprojekt “”TEADMISED LOOVAD TASAKAALU”” toimub aastal 2020 ja on rahastatud 4 937,25 € Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Projekti eesmärgid:

  • meeskonnaliikmete vahel on vähenenud barjäärid, oleme avatumad ja usaldavamad
  • töötajad on huvitatumad ja valmis enam pingutama ühiste eesmärkide nimel
  • uued teadmised toetavad töötajaid igapäevatöös ja loovad tasakaalu meis endis

Oodatavad tulemused:

  • õpetajad mõistavad kaasava hariduse põhimõtteid, tunnevad lapse kognitiivse, kõne ja sotsiaalse arengu seaduspärasusi varases eas
  • õpetajad oskavad märgata hariduslike erivajadustega lapsi, neid sulandada rühma ja korraldada edukalt kogu grupi igapäevaseid tegevusi
  • õpetajad kasutavad mitteverbaalse kommunikatsiooni märke
  • toimetulek agressiivse käitumisega

Koolitusprogramm:

1. koolitus “Mitteverbaalne kommunikatsioon pedagoogina” – lektor pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni koolitaja/nõustaja, juhtimisteaduste doktorant Ülli Kukumägi

2. koolitus “Füüsiline agressioon lasteaias: ennetus ja sekkumisvõimalused” – lektor kliiniline lastepsühholoog ja sertifitseeritud verge metoodika treener  Airiin Demir

3. koolitus “Lapse lugema ja kirjutama õpetamisest eelkoolieas” – lektor haridusteaduste magister, alushariduse pedagoog/nõustaja Jelena Sepp

Related Post

ÕHINAGA ÕUE ÕPPIMA!ÕHINAGA ÕUE ÕPPIMA!

14. aprill oli rahvusvaheline õuesõppe päev. Padise Lasteaia selle õppeaasta teemaks on„Õhinaga õue õppima“ ja sellest lähtuvalt on õpetajad püüdnud võimalikult palju tegevusi läbiviia meid ümbritsevas kaunis looduses. Koostöös lapsevanematega